Dr. Eva Kovaľová

Dr. Eva Kovaľová

Informácie o dosiahnutom vzdelaní:

 • Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, odbor: zubný lekár, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, rok ukončenia 1981
 • Lekárska fakulta UK, Bratislava, odbor: zubné lekárstvo, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, rok ukončenia 2001
 • Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, odbor: zubné lekárstvo, vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, rok ukončenia 2009 – titul docent

Odborná zdravotnícka prax (pracovisko, počet rokov):

 • 1981 – 1991 NsP Prešov, zubný lekár, Levočská 18, Prešov, 10 rokov
 • 1991 – 1994 NsP Prešov, ordinár pre parodontológiu a ochorenia slizníc Levočská 18, Prešov 3 roky
 • 1994 – 2019 Privátna zubná prax, Kapušianska 2, Prešov 24 rokov

Aktuálna pedagogická činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov:

 • 1993 – 2003 Stredná zdravotnícka škola Prešov, externý učiteľ
 • 2001 – 2018 LF UK v Bratislave, Stomatologická klinika, pozícia: externý prednášajúci
 • 2003 – 2008 Fakulta zdravotníctva PU Prešov, pozícia: hosťujúci docent, odborný asistent
 • 2005 – 2019 FNsP Prešov, pozícia: zástupca prednostu kliniky
 • 2008 – 2019 Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov, pozícia: docent, garant odboru dentálna hygiena
 • 2014 LF UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Stomatologická klinika pozícia: externý prednášajúci
 • 2016 -2019 LF UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Stomatologická klinika, pozícia: docent
 • 2020 trvá Doplňujúce informácie

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach:

 • Slovenská stomatologická spoločnosť – viceprezident
 • Slovenská parodontologická spoločnosť – prezident
 • Slovenská dentálnohygienická spoločnosť – prezident
 • Česko-slovensko-švajčiarska medicínska spoločnosť – čestný člen
 • Česká parodontologická spoločnosť – člen
 • Výbor pre preventívnu medicínu pri SKZL – zakladateľ, predseda výboru
 • Slovenská lekárska spoločnosť – člen
 • Slovenská stomatologická spoločnosť – člen
 • Slovenská dentálnohygiecká spoločnosť – člen
 • Slovenská komora zubných lekárov – člen
 • garant odboru Dentálna hygiena
 • koordinátor výboru pre organizáciu medzinárodných kongresov (2 x ročne v SR)
 • člen redakčnej rady odborných časopisov (Dental Care, Qintessenz, česko-slovenské odborné časopisy)
 • člen Vedecká rada FZO PU v Prešove
 • člen Edičná komisia FZO PU v Prešove
 • Školiace pracovisko pre Lekárske fakulty, odbor zubné lekárstvo
 • člen výboru pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie zubných lekárov
 • koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu a výmenné pobyty lekárov a študentov dentálnej (Slovensko – Nemecko, Austrália, Holandsko, Česko, napr.: Dental Hygiene School, University of Professional Education, Utrecht, Holandsko, Dentalhygiene Schule, Minerwastrasse 99, Zürich, Dental Hygiene School, Hogeschoool Inholland, University of Professional Education, ACTA Amsterdam, Holandsko, Dental Clinic – Konstanz…), Univerzita Austrália

Ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov:

 • autorka koncepcie a garant študijných programov prvého stupňa Dentálna hygiena
 • akreditované pracovisko pre ďalšie vzdelávanie zubných lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov

vypracovanie projektov uznaných ministerstvom školstva a zdravotníctva SR:

 • dentálna hygiena – odborný garant Zdravý úsmev-preventívny program v MŠ, ZŠ organizovanie medzinárodných konferencií 2 x ročne ako ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 • Cena rektora za najlepšiu prácu v oblasti zdravotnícke vedy za rok 2006
 • Cena rektora za najlepšiu prácu v oblasti zdravotnícke vedy za rok 2010
 • Bronzová medaila FNsP J. A. Reimana 2006
 • Strieborná medaila dekana za významné prínosy a rozvoj fakulty za rok 2012
 • predseda komisie pre štátne skúšky
 • člen výboru pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie zubných lekárov
 • koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu a výmenné pobyty lekárov a študentov dentálnej (Slovensko – Nemecko, Austrália, Holandsko, Česko, napr.: Dental Hygiene School, University of Professional Education, Utrecht, Holandsko, Dentalhygiene Schule, Minerwastrasse 99, Zürich, Dental Hygiene School, Hogeschoool Inholland, University of Professional Education, ACTA Amsterdam, Holandsko, Dental Clinic – Geisingen…), Faculty of Oral health, Brisbane, Uni Austrália
 • Počas posledných 10 rokov bola zodpovedným riešiteľom 12 slovenských a medzinárodných projektov. Je autorkou 202 publikácií, z toho 30 vedeckých prác, 4 pôvodných vedeckých prác v zahraničných časopisoch, vrátane časopisov registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS, 5 monografií, 6 kapitol v zahraničných monografiách, 5 vysokoškolských učebníc. Bohatá je jej prednášková činnosť, 264 prednášok na celonárodnej aj medzinárodnej úrovni.
více

Webináře s Dr. Eva Kovaľová